GZLKS

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie

Prezes: Pan Andrzej Luszczyk   kontakt  tel. 663 566 725

Sekretarz Pan Tadeusz Negrycz Berezowski

Siedziba:  46-090 Popielów ul. Dworcowa 27

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki

25 8895 0006 2002 0050 2041 0001

NIP: 991 04 09 759

Członkami stowarzyszenia są :

  • Ludowy klub Sportowy POLONIA Karłowice -prezes Wojciech Piskorski, tel. 796 975 081
  • Ludowy Klub Sportowy Popielów – prezes Dawid Kopij, tel. 730 546 290
  • Ludowy Klub Sportowy START Siołkowice -prezes Józef Ziółkowski
  • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy DALIA Popielów – prezes Paweł Chamot, tel. 509 118 060
  • od 2016 roku prowadzone są  zajęcia z dziećmi  i młodzieżą – szkółka piłkarska.

Statutowym celem  działania Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe   w Popielowie , który został powołany  w 2007 roku jest:

1. organizowanie zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych

2. uczestnictwo członków we współzawodnictwie sportowym

3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej

4. organizowanie obozów szkoleniowych dla członków,

5. działanie na rzecz rozwoju obiektów sportowych  w gminie ,

6. reprezentowanie GZ LKS w różnych organizacjach i współdziałanie w dziedzinie  kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i związkami

7. wykonywanie poprzez swoje organy i członków publicznych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz  rozwijania kontaktów i  współpracy

9. podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na   realizację celów i zadań statutowych

10. wydawanie regulaminów wewnątrz związkowych,

11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków, zawodników i działaczy niniejszego statutu, regulaminów, uchwał   i innych   przepisów,

12. podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu środków  finansowych na realizację celów i zadań statutowych GZ LKS

13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności związku.

14. realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków GZ LKS, zawodników i działaczy,

15. ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością związku

16. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród  dzieci  i młodzieży – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

Na realizację w/w zadań statutowych  Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Popielowie w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych. Zadania wspierane są także przez sponsoring rzeczowy i finansowy sympatyków sportu jak również wkład  osobowy, rzeczowy i finansowy członków Gminnego Związku.